Strona Oficjalna

Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Polsce

Uwaga! Ponieważ przygotowywanie dokumentów zarówno u nas w parafii jak i w kurii diecezjalnej zabiera sporo czasu, przygotowania do ślubu należy zacząć odpowiednio wcześniej. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z zawartymi tutaj informacjami i zwrócenie szczególnej uwagi na podane niżej terminy (zgłoszenie się do któregoś z Ojców, spisanie protokołu przedmałżeńskiego) aby uniknąć niepotrzebnego pośpiechu w załatwianiu potrzebnych dokumentów.

Prosimy o kontakt z nami z wcześniejszym, niż cztery miesięcznym wyprzedzeniem, osoby które:

 • Były kiedykolwiek w jakimś związku małżeńskim (np. zawarły związek cywilny, który zakończył się rozwodem). Należy przedstawić stosowne dokumenty (np. wyrok sądu) wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 • Planują zawarcie związku małżeńskiego z osobą która nie była ochrzczona, nie jest katolikiem, deklaruje się jako osoba niewierząca.


Zgodnie z postanowieniem Kurii Archidiecezjalnej w Dublinie możemy pośredniczyć w dokonywaniu formalności związanych z zawarciem małżeństwa w Polsce (protokół przedmałżeński) jedynie dla osób mieszkających na terenie diecezji dublińskiej.

Osoby mieszkające ponad pół roku na terenie Irlandii, a chcące wziąć ślub w Polsce, mogą dokonać koniecznych formalności na miejscu. Co należy zrobić? - Narzeczeni powinni najpierw ustalić dokładną datę i miejsce zawarcia małżeństwa w Polsce (należy znać dokładny adres parafii w której odbędzie się ślub oraz imię i nazwisko jej proboszcza). - Około cztery miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić jednemu z ojców duszpasterzy chęć przygotowania w naszej parafii wymaganych dokumentów (spisania protokołu małżeńskiego) oraz umówić się w tym celu na spotkanie. Uwaga! Protokół przedmałżeński powinien zostać spisany około siedmiu tygodni przed planowaną datą ślubu.

 • W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego każdy z narzeczonych powinien przedstawić następujące dokumenty:
 • świadectwo chrztu pobrane z parafii w której został udzielony sakrament chrztu. Zaleca się, żeby w metryce chrztu było zaznaczone, iż jest ona wystawiona w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. świadectwo musi być aktualne, czyli wydane nie póĽniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
 • świadectwo bierzmowania (nie jest konieczne, gdy fakt bierzmowania został potwierdzony w metryce chrztu).
 • kserokopia aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Statement, czyli oświadczenie rodziców (ewentualnie rodzeństwa) podpisane w obecności księdza-świadka, informujące, że syn/córka (brat/siostra) jest stanu wolnego, czyli nigdy wcześniej nie zawarł (-a) związku małżeńskiego (religijnego bądĽ cywilnego) i że nie ma żadnych przeszkód w zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. (wzór dokumentu)
 • Letter of Freedom – dokument wystawiany przez proboszcza irlandzkiej parafii na terenie której przez ostatnie 6 miesięcy mieszkają narzeczeni.
 • świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych. Kurs można odbyć w Polsce bądĽ w Irlandii. W Dublinie nauki przedmałżeńskie w języku polskim odbywają się w naszym kościele (terminy kursów można znaleĽć na stronie), a także w duszpasterstwie polskim przy parafii św. Audeona (14 High Street, Dublin 8). Można również uczestniczyć w irlandzkim kursie dla narzeczonych o którego ukończeniu świadczy specjalny certyfikat (szczegóły: http://www.dublin.accord.ie).


 • Uwaga! Ponieważ kursy przedmałżeńskie organizowane w Dublinie mają miejsce tylko kilka razy w roku, uczestnictwo w kursie należy zaplanować odpowiednio wcześniej, gdyż to właśnie fakt nieodbycia kursu stoi na drodze szybkiemu załatwieniu wszelkich formalności.

  Zgromadzone dokumenty są podstawą do sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego. Są one następnie, za pośrednictwem Kurii Arcybiskupiej w Dublinie, przesyłane do parafii w której zostanie zawarte małżeństwo (licencja).

  Ponieważ małżeństwo zawarte w Polsce będzie małżeństwem konkordatowym, czyli będzie miało również skutki cywilne, stąd nupturienci mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych) i pobrania od kierownika USC w trzech egzemplarzach "Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Należy je przedstawić proboszczowi parafii w której będzie udzielany ślub. "Zaświadczenie" z USC jest ważne trzy miesiące od dnia wystawienia. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął.